یونولیت ساختمانی

سبک سازی ساختمان در دنیا یک هدف و اصل اساسی است . در راستای این هدف استفاده از مصالح پلیمری در ساختمان رواج پیدا کرده است .

بلوک سقفی سبک ساختمان سازی