کندوی فومی کف باز صباکندو لانگستروت

هر چه استفاده از صباکندو بیشتر رواج پیدا می کند مزایای بیشمار آن نسبت به کندوهای چوبی بیشتر آشکار می شود. طبق تحقیقاتی که به عمل آمده در مزارع پرورش زنبور درآلمان که از کندوهای مشابه صبا کندو استفاده می کنند مشاهده شده است کلونیهای رشد یافته در این کندوها ۲ تا ۳ هفته زودتر ساخت شده اند و زودتر پرواز کرده اند. همچنین این بررسی ها نشان داده که کلونیهای صباکندو برداشت عسل بیشتری داشته اند و نسبت به کلونیهای مشابه در کندوهای چوبی تا ۲۵ % برداشت بیشتر گزارش شده است.