فوم بسته بندی کلید

با توجه به قیمت بالای محصول، یونولیت بسته بندی کلید آسانسور با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ، حداکثر محافظت از کالا را تامین کرده است.